Regionální funkce

Městská knihovna Havířov byla na základě Zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),a zásad zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji, schválených usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 29. září 2005, pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí pro knihovny v Bohumíně a Orlové, a to s účinností od 1.1.2006. Struktura a rozsah výkonu regionálních funkcí se řídí Knihovním zákonem a Metodickým pokynem MK ČR. Regionální funkce mají za úkol zajistit kvalitní rozvoj a všeobecnou dostupnost knihovnických a informačních služeb široké veřejnosti. Vyrovnávají rozdíly v úrovni služeb nabízenými malými a velkými knihovnami poskytováním odborných služeb základním knihovnám ,které jim zajistí srovnatelné podmínky. Zajišťují kontinuitu veřejných a knihovnických informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů. Efektivně využívají veřejné finanční prostředky na nákup knihovního fondu.
Financování regionálních funkcí knihoven je dle knihovního zákona povinností jednotlivých krajů.

Regionální funkce jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytování dotace.

 

Základní knihovna

- je vymezena § 12 Knihovního zákona a je zapsána v evidenci Ministerstva kultury ČR. Je zřízená obcí nebo jiným subjektem.Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby

VÝČET REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ:


1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

 • a. poskytování odborných rad, konzultací a referencí k aktuálním otázkám knihovnické a informační činnosti
 • b. metodické návštěvy – minimálně 2 návštěvy v každé obsluhované knihovně
 • c. praktická pomoc při řešení odborných problémů obsluhovaných knihoven

2. Statistika knihovnických činností

 • a. sběr dat a včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti základních knihoven provozovaných obcí

 • b. kontrola dat, zpracování údajů a jejich včasné odeslání

 • c. využívání výsledků statistiky knihovnických činností

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

 • vzdělávání knihovníků (semináře, porady aj.) zajišťující nabídku odborného vzdělávání (bez ohledu na místo vzdělávání), nabídneme obsluhovaným knihovnám vzdělávání v rozsahu 12 vyučovacích hodin ročně

4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

 • a. zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů

 • b. akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu (katalogizační lístky, úprava knih – balení, čárový kód, značení)

 • c. tvorba souborů, jejich distribuce do knihoven, evidence pohybu výměnného fondu

 • d. soubory budou distribuovány 2x ročně s výpůjční dobou na 1 rok

 • e. průměrný počet knih ve výměnném souboru cca 60 knihovních jednotek

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 • konzultační pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách - v roce 2012 v pobočkách MěK Havířov - dle plánu revizí MěK na rok 2012 (MěK Havířov - pobočka Šrámkova, oddělení pro dospělé, Městské informační centrum, ODZKF) a K3 Bohumín, hudební oddělení.

6. Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)

 • zajištění servisních služeb AKS pouze v částech, které jsou využívány k plnění regionálních funkcí v obsluhovaných knihovnách

 

OBSLUHOVANÉ KNIHOVNY

 

KONTAKT

 

Vedoucí oddělení

Ing. Hana Klemšová

Adresa

Svornosti 86/2 budova G, Havířov - Město

Telefon

597 317 205, 724 772 245

Email

hana.klemsova@knih-havirov.cz

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2021

   Dnešní den   Celý měsíc

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
Programovali: SE-MO Data s.r.o.

Otevírací doba

Svornosti

Pondělí08.00-18.00
Úterý08.00-18.00
Středa13.00-18.00
Čtvrtek08.00-18.00
Pátek08.00-18.00
ostatní pobočky

Kontakt